Działalność pożytku publicznego

Towarzystwo Jezusowe, Prowincja Polski Południowej, kościelna osoba prawna, prowadzi szereg instytucji, których działanie wpisuje się w cele pożytku publicznego, o których mówi ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in.:

  • Jezuickie Centrum Edukacji w Nowym Sączu (Przedszkole „Carissimus”; Gimnazjum i Liceum Akademickie)
  • Publiczne Gimnazjum Jezuitów KOSTKA w Krakowie
  • Gimnazjum Jezuitów w Mysłowicach
  • Biblioteka Naukowa Księży Jezuitów w Krakowie
  • Archiwum Prowincji w Krakowie
  • Muzeum TJ w Starej Wsi
  • Działania pożytku publicznego jednostek organizacyjnych powołanych przez Prowincję, mających zgodnie z ustawą osobną osobowość prawną (Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu; Xaverianum w Opolu; Theotokos w Gliwicach)
  • Pomoc poszkodowanym w klęskach żywiołowych w kraju i zagranicą.

Darowizny na cele pożytku publicznego można przekazać na:

Towarzystwo Jezusowe, Prowincja Polski Południowej

Mały Rynek 8; 31-041 Kraków

Uwaga: nowy numer rachunku!!!

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.; ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa

Nr rachunku: 87 1600 1013 1846 5651 7000 0008

Tytuł: cele pożytku publicznego lub „konkretny cel” np. jeden z listy poniższych

a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny (pisemna lub notarialna umowa darowizny). Osoba indywidualna może odpisać od podstawy opodatkowania łącznie 6% dochodu (na cele pożytku publicznego; cele kultu religijnego; cele krwiodawstwa). Osoba prawna może odpisać na te cele 10% od podstawy opodatkowania.

 

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w znowelizowanej formie precyzuje:

 „1. Sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje zadania w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3) działalności charytatywnej;

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

6) ochrony i promocji zdrowia;

7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;…

9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;…

13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

15) wypoczynku dzieci i młodzieży;

16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

19) turystyki i krajoznawstwa;…

22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;…

24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;…

26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

27) promocji i organizacji wolontariatu;

28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;

29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1—32.”;