Działalność charytatywno-opiekuńcza

Towarzystwo Jezusowe, Prowincja Polski Południowej, prowadzi szereg instytucji o charakterze charytatywno-opiekuńczym:

  • Bursa Męska w Nowym Sączu
  • Referat Misyjny w Krakowie
  • Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy „Dzieło pomocy dzieciom” oraz inne jednostki organizacyjne powołane przez Prowincję, nie mające odrębnej osobowości prawnej
  • Pomoc poszkodowanym w klęskach żywiołowych w kraju i zagranicą.

Towarzystwo Jezusowe jako kościelna osoba prawna może przyjmować darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze. Darowizny te, dokonane na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym (zarówno osoby indywidualne, jak i osoby prawne). Takie darowizny mogą być odliczane w całej wartości, nawet do 100% osiągniętego dochodu. Formalnym wymogiem, aby darowizna pieniężna mogła zostać odpisana od podstawy opodatkowania w danym roku jest:

– przekazanie jej na konto bankowe obdarowanej kościelnej osoby prawnej:

Towarzystwo Jezusowe, Prowincja Polski Południowej

Mały Rynek 8; 31-041 Kraków

Uwaga: zmiana numeru rachunku!!!

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.; ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa

Nr rachunku: 17 1600 1013 1846 5651 7000 0007

Tytuł: Kościelna działalność charytatywno-opiekuńcza / „konkretny cel” np. bursa, pomoc powodzianom lub inny.

– uzyskanie potwierdzenia przyjęcia darowizny

– uzyskanie w ciągu dwóch lat od kościelnej osoby prawnej sprawozdania o przeznaczeniu tej darowizny na wskazane cele charytatywno-opiekuńcze.

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, precyzuje:

 Art. 39.  Działalność charytatywno-opiekuńcza Kościoła obejmuje w szczególności:

4) organizowanie pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i epidemiami, ofiarom wojennym, znajdującym się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym rodzinom i osobom, w tym pozbawionym wolności,

5) prowadzenie żłobków, ochronek, burs i schronisk,

6) udzielanie pomocy w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się w potrzebie,

7) krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających,

8) przekazywanie za granicę pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i osobom znajdującym się w szczególnej potrzebie.