Ekonomiczne podsumowanie roku 2015 w Prowincji – III

Fundusz Apostolski (Arca Operum Apostolicorum)

Praktyka dofinansowywania przez Prowincję zgłaszanych do Prowincjała projektów duszpasterskich już na dobre zagościła w świadomości Naszych i wydatnie pomaga w dzia­łalności duszpasterskiej poszczególnych wspólnot i dzieł. W minionym roku do Prowincjała zostały skierowane 63 wnioski o dofinanso­wanie działań duszpasterskich. W większości dotyczyły one wakacyjnych rekolekcji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Część z nich była połączona z między­prowincjalnymi akcjami duszpasterskimi, JDM i IDM, choć niemało było też projektów o cha­rakterze kulturalnym i społecznym.

Na dofinansowanie tychże projektów przeznaczyliśmy ze strony Prowincji ok. 325 tys. PLN. Pieniądze te zostały wygospodarowane z funduszy kontrybucji wspólnot i dzieł. Praktyka dofinansowywania mikro-projektów duszpasterskich sprawdza się i na pewno będziemy ją kontynuować.

Fundusz Apostolski (AOA) wspiera także nowe dzieła, które powstają w Prowincji. W 2015 r. takim nowym dziełem było Gimnazjum Jezuitów w Mysłowicach. Na uruchomienie, doposażenie i bieżącą działalność tego nowego dzieła Prowincja przeznaczyła ok. 140 tys. PLN.

Nowym dziełem dla Prowincji, choć powstałym już kilkanaście lat temu, są Szkoły Policealne SOCIUS w Chorzowie i Mysłowicach. Od jesieni 2015 r. Prowincja stała się organem założycielskim tychże placówek. Ostatecznie weszły one w skład nowo założonego Jezuickiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, powstałego w Mysłowicach. W 2015 r. działalność Szkół SOCIUS została dofinansowana z AOA kwotą 47 tys. PLN.

 

Fundusz Administracyjny

Fundusz Administracyjny (FA) pokrywa koszty zatrudnienia osób w administracji Prowincji: ekonomacie, archiwum, muzeum w Starej Wsi, ekipy jezuici.pl (wspólnie z PMA); koszty utrzymania ekipy kurialnej, wszelkie koszty administracyjne Prowincji. Ponadto FA utrzymuje lub dofinansowuje utrzymanie dzieł Prowincji (utrzymanie i koszty funkcjonowania ekipy powołaniowej, Referatu Misyjnego, Apostolstwa Modlitwy, Delegata ds. szkół) lub niektórych dzieł, jak Theotokos i DAS. Nadal pokrywamy także, solidarnie z PMA, koszty utrzymania ekipy MAGIS 2016. W miarę możliwości wyposażamy biura kurii w nowy sprzęt. Pieniądze na funkcjonowanie kurii pochodzą z kontrybucji wspólnot i dzieł a także z honorariów autorskich i da­rowizn za pracę kurialistów. Koszty admini­stracji Prowincji w 2015 r. wyniosły ok. 500 tys. PLN.