Ekonomiczne podsumowanie roku 2015 w Prowincji – I

Fundusz Formacyjny (Arca Seminarii)

Wydatki związane z formacją Naszych, począwszy od nowicjatu po trzecią probację, pokrywane są przez Fundusz Formacyjny (FF). FF pokrywa także koszty utrzymania formatorów i koszty związane z utrzy­maniem domów formacji.

W 2015 roku na utrzymaniu FF naszej Prowincji było 66 scholastyków: w no­wicjacie – 10 scholastyków; na filozofii – 11; na magisterce – 6; na studiach teologicznych różnego stopnia, w kraju i zagranicą – 22; na studiach specjalnych – 11; a na probacji – 6. Ze środków FF finansowane było też utrzymanie 7 formatorów.

Rok 2015 r. był kolejnym, w którym działał „mechanizm solidarnościowy” (FSM) między wszystkimi Prowincjami SJ na terenie Europy. W tym roku, w ramach tegoż mechanizmu solidarnościowego Prowincje otrzymywały ok. 6000 € na każdego scholastyka będącego w trakcie formacji. W minionym roku otrzymaliśmy także dotację celową o. Generała na potrzeby formacji w naszej Prowincji. Przy okazji warto zauważyć, że choć wprowadzenie FSM znacznie ułatwia życie Prowincjom, które nie mają wystarczających środków na FF, to nie zwalnia ich z odpowiedzialności za pozyskiwanie funduszy na formację. W dalszym ciągu zatem musimy dbać o dobre wykorzystanie funduszy, którymi teraz dysponujemy, ale też nie zaniedbywać wysiłków na rzecz pozyskiwania środków na odpowiednią formację Naszych. O. Generał, dając nam dotację celową na formację, polecił nam jednocześnie bardzo wyraźnie, abyśmy zdali sprawę z tego, jak ją wykorzystujemy oraz jak pozyskujemy inne środki na potrzeby formacji. Niech nas to uczuli na fakt, iż wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za pozyskiwanie i odpowiednie wykorzystywanie funduszy, jakimi dysponuje Prowincja.

W 2015 r. wydatki FF Prowincji wyniosły prawie 2,6 mln PLN. Z mechanizmu solidarnościowego pokryliśmy ok. 50% tych kosztów. Do tej części zaliczyć trzeba stypendia (częściowe czy pełne), jakie otrzymują nasi scholastycy studiujący w Rzymie, czy w innych miejscach poza Polską. Z własnych funduszy Prowincji pokryliśmy resztę, w tym ok. 20% z inwestycji FF. Pozostałe 30% zostało przeznaczone z funduszy Prowincji (głównie z kon­trybucji) na dofinansowanie FF oraz częściowo wypracowane przez miejsca formacji.

 

Fundusz Zdrowotny (Arca Praevisionis)

Na utrzymanie naszych chorych w 2015 r., w dwóch infirmeriach (Krakowie i Sta­rej Wsi), wydaliśmy ok. 400 tys. PLN. Koszty dodatkowego ubezpieczenia na życie dla Naszych między 46. a 79. rokiem życia to około 120 tys. PLN. Wszystkie te wydatki zostały sfinansowane z funduszy Prowincji, w ramach kontrybucji wspólnot i dzieł, oraz ze zwrotu z dodatkowego ubezpieczenia, jak też z przy­chodów Funduszu Zdrowotnego Prowincji.

Wydatki obu naszych infirmerii – w Krakowie i Starej Wsi, finansowane są w całości przez Prowincję. Dotyczy to wydatków na utrzymanie naszych chorych, koszty leczenia, koszty personelu, włączając w to także utrzymanie jezuitów, odpowiedzialnych za funkcjonowanie tychże infirmerii. Na chwilę obecną wydaje się, że nasi chorzy mają zapewnioną opiekę i pomoc, której potrzebują. Wszystkim, którzy zaangażowani są w opiekę nad naszymi starszymi i chorymi Współbraćmi bardzo dziękuję.