Ekonomiczne podsumowanie roku 2014 w Prowincji – III

Fundusz Inwestycyjny (Arca Fundationum)

Na Fundusz Inwestycyjny (FI) Prowincji corocznie przekazujemy taką sumę, na jaką nas stać, po pokryciu innych niezbędnych wydatków.

W 2014 r. przeznaczyliśmy ok. 70 tys. zł na „małe inwestycje” (Kraków Kolegium, Bytom). Kontynuujemy zaangażowanie w Kolegium w Starej Wsi. Na projekt, który został już zakończony przeznaczyliśmy 144 tys. zł. (spłata wewn. pożyczki) oraz ok. 175 tys. zł. na bieżący projekt renowacji placu Bazyliki i wybudowania parkingu.

Z pieniędzy FI spłacamy też zadłużenie, jakie powstało po remoncie Bursy w Nowym Sączu. To jest kwota ok. 400 tys. zł. za rok 2014.

Przeprowadzony remont Centrum Duchowości w Częstochowie został sfinansowany z pieniędzy FI Prowincji (ok. 1,3 mln zł.), które w zamierzeniu były pożyczką do spłaty w najbliższych latach. Jest to inwestycja, która się odbija na zdolności FI do podejmowania nowych projektów.

Akademia Ignatianum zbliża się ostatecznie do rozliczenia inwestycji rozbudowy i zaczyna spłacać dług, jaki ją obciąża. Prowincja wspiera te wysiłki na miarę możliwości. Oprócz tego w 2014 r. przeznaczyliśmy na wsparcie dla Ignatianum ok. 150 tys. zł.

W ramach FI pokrywaliśmy także w 2014 r. wydatki, jakie się pojawiły w trakcie przygotowania wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu termomodernizacji. Była to kwota ok. 90 tys. zł. Warto powiedzieć parę słów o tym projekcie termomodernizacji, który będzie realizowany zasadniczo w 2015 r. W styczniu 2014 r. złożyliśmy do NFOŚiGW w Warszawie projekt termomodernizacji, który obejmuje swoim zakresem 15 obiektów w 13 lokalizacjach: Kłodzko, Wrocław Aleja Pracy, Wrocław Stysia, Xaverianum w Opolu, Częstochowa, Gliwice, Bytom, Czechowice-Dziedzice dom rekolekcyjny i wspólnota, Kraków Dom Pisarzy i WAM, Kraków KOSTKA, Zakopane, Bursa w Nowym Sączu, Stara Wieś. Całość projektu szacowana jest na kwotę ok. 10,5 mln zł, z czego ok. 3 mln dotacji, 4,5 mln niskooprocentowanej pożyczki. Jako wkład własny już zaangażowaliśmy ok. 2,5 mln zł. Jeszcze będziemy musieli zaangażować ok. 0,5 mln zł. na pokrycie kosztów niekwalifikowanych w projekcie. W niektórych miejscach prace zostały już rozpoczęte i będą dokończone: Częstochowa, Gliwice, Czechowice-Dziedzice, Bytom, Kraków KOSTKA, Bursa w Nowym Sączu, Stara Wieś. W pozostałych musimy ze wszystkim uporać się w tym roku. Miniony rok był czasem przygotowania do realizacji tego projektu. Sprawy się przeciągały trochę dłużej, niż zakładaliśmy. Ostatecznie okazało się, że dopiero 19 grudnia 2014 r. Prowincja podpisała umowę z NFOŚiGW w Warszawie na realizację projektu: „Działania energooszczędne w budynkach Towarzystwa Jezusowego, Prowincji Polski Południowej”. Projekt jest bardzo rozległy, a czas jego realizacji jest bardzo krótki. Musimy się z nim uporać do końca września br., znaczy, że prace powinny się zakończyć do końca sierpnia 2015 r. Jest to spore wyzwanie dla nas.

 

Fundusz Administracyjny

Koszty administracji Prowincji w 2014 r. wyniosły ok. 550 tys. zł. Pieniądze na funkcjonowanie kurii pochodzą z kontrybucji wspólnot i dzieł a także z honorariów autorskich i da­rowizn za pracę kurialistów. W ramach Funduszu Administracyjnego (FA) pokrywamy koszty zatrudnienia osób w ekonomacie, w archiwum, muzeum w Starej Wsi. FA pokrywa także koszty utrzymania ekipy kurii (utrzymanie, ubranie, wydatki osobiste), koszty administracyjne (utrzymanie biur kurii, poczta, wszelkie opłaty administracyjne), utrzymuje lub dofinansowuje utrzymanie dzieł Prowincji (utrzymanie i koszty funkcjonowania ekipy powołaniowej, Referat Misyjny, Apostolstwo Modlitwy, Delegat ds. szkół) lub niektórych dzieł, jak Theotokos, DAS. Od roku 2014 pokrywamy także solidarnie z PMA koszty utrzymania ekipy MAGIS 2016. W miarę możliwości wyposażamy biura kurii w nowy sprzęt.