Ekonomiczne podsumowanie roku 2014 w Prowincji – I

Fundusz Formacyjny (Arca Seminarii)

Fundusz Formacyjny (FF) przeznaczony jest na finansowanie wydatków związanych z formacją Naszych, począwszy od nowicjatu, aż po trzecią probację. W ramach tych wydatków pokrywane są także koszty utrzymania formatorów i koszty związane z utrzy­maniem domów formacji.

W 2014 roku na utrzymaniu FF naszej Prowincji było 62 scholastyków. W Polsce odbywało formację 40. Na magisterce mieliśmy 11 scholastyków, w większości zagranicą. Na studiach specjalnych było 10 scholastyków, na zagranicznej probacji 4. Na utrzymaniu FF było także 7 formatorów.

W 2014 r. zaczął działać „mechanizm solidarnościowy” w obszarze formacji. Polegał on na tym, że każda Prowincja europejska przeznaczała na wspólną pulę ok. 0,7% wartości swojej Arki Seminaryjnej, wyliczonej na koniec grudnia 2013 r. Ta suma następnie dzielona była na faktyczną liczbę scholastyków w trakcie formacji w całej Konferencji Europejskiej. Było to o tyle ważne, że w naszej Asystencji wszystkie Prowincje dysponują mniejszymi zasobami na formację w stosunku do liczby scholastyków niż potrzeba. Odwrotnie jest w Asystencji Europy Zachodniej i Południowej. Ostatecznie okazało się, że w ramach mechanizmu solidarnościowego Prowincje otrzymywały ok. 5800€ na scholastyka w trakcie formacji.

W 2014 r. wydatki FF Prowincji wyniosły prawie 2,5 mln PLN. Z mechanizmu solidarnościowego pokryliśmy ok. 55% tych kosztów. Z własnych funduszy Prowincji pokryliśmy resztę, w tym ok. 25% z inwestycji FF. Pozostałe 20% zostało przeznaczone z funduszy Prowincji na dofinansowanie FF oraz częściowo wypracowane przez miejsca formacji.

Wejście w życie i funkcjonowanie mechanizmu solidarnościowego było najważniejszym wydarzeniem w obszarze finansowania wydatków formacyjnych nie tylko minionego roku, ale jest unikatowym rozwiązaniem w skali całego Towarzystwa. Ponieważ to doświadczenie okazało się dobre i bardzo skuteczne w ramach Konferencji Europejskiej, trwają prace nad tym, by podobny „mechanizm solidarnościowy” wprowadzić w jakiejś formie dla całego Towarzystwa. Wydaje się, że powinniśmy kibicować tym poszukiwaniom. Dla nas wprowadzenie tej realnej pomocy w sfinansowaniu wydatków formacyjnych okazało się opatrznościowe w minionym roku.