Ekonomiczne podsumowanie roku 2013 – część II

Fundusz Formacyjny (Arca Seminarii)

Fundusz Formacyjny (FF) przeznaczony jest na finansowanie wydatków związanych z formacją Naszych, począwszy od nowicjatu, aż po trzecią probację. W ramach tych wydatków pokrywane są także koszty utrzymania formatorów i koszty związane z utrzy­maniem domów formacji.

W 2013 roku na utrzymaniu FF naszej Prowincji było 72 scholastyków. W Polsce odbywało formację 45. Na magisterce mieliśmy 14 scholastyków, w większości zagranicą. Na studiach specjalnych zagranicą było 8 scholastyków, na zagranicznej probacji 4, 1 od­bywał studia w USA. Na utrzymaniu FF było także 7 formatorów.

W 2013 r. wydatki FF Prowincji wyniosły prawie 2,3 mln PLN. Z własnych funduszy Prowincji pokryliśmy ok. 60% wydatków, w tym ok. 40% z inwestycji FF. Decyzją Prowincjała 20% zostało przeznaczone z funduszy Prowincji na dofinansowanie FF oraz częściowo wypracowane przez miejsca formacji. Pozostałe ok. 40% funduszy na sfinansowanie wydatków naszego FF otrzymaliśmy dzięki życzliwości prowincji szwajcarskiej (1 stypendium), prowincji niemieckiej (2 stypendia), a przede wszystkim prowincji hiszpańskich, które z hojnością sfinansowały w zeszłym roku 15 stypendiów dla naszych scholastyków. W ostatnim roku, jak i kilku poprzednich doświadczyliśmy wielkiej hojności od hiszpańskich prowincji Towarzystwa. Dlatego też dzieliliśmy się na ile to było możliwe i pokrywaliśmy wydatki scholastyków Regionu Rosyjskiego i Prowincji Słowackiej studiujących w Krakowie.

Rok 2013 był też bardzo ważnym czasem poszukiwania nowego sposobu zaspo­kajania potrzeb związanych z formacją Naszych w poszczególnych Asystencjach i w całym Towarzystwie. Wiemy bowiem, że jest kilka Prowincji, które dysponują zasobami na formację, a nie mają powołań, ani scholastyków. Jest też wiele Prowincji bogatych w powo­łania, ale nie dysponujących odpowiednimi zasobami na własnych FF, aby móc zaspokoić potrzeby formacyjne u siebie czy tym bardziej za granicą. Dlatego też o. Generał polecił, aby na poziomie Asystencji i Konferencji został wypracowany jakiś model dzielenia się tymi zasobami.

Konferencja Prowincjałów Europy, pod przewodnictwem o. Johna Dardisa opraco­wała taki mechanizm solidarnościowy, który został przedyskutowany w poszczególnych Prowincjach, Asystencjach, Ekonomacie Generalnym i ostatecznie zaaprobowany na spot­kaniu Prowincjałów Europejskich w Rzymie (w zastępstwie Bejrutu, gdyż wojna w Syrii po­krzy­żowała trochę plany). Przyjęcie mechanizmu solidarnościowego zostało dokonane w jed­no­głośnym głosowaniu Prowincjałów, co było dla nich – jak wspomina o. Dardis – ogrom­nym pocieszeniem, doświadczeniem braterstwa i konkretnym wyrazem współodpowie­dzialności za Towarzystwo.

Mechanizm solidarnościowy polega na tym, że każda z Prowincji przekaże do „wspólnej kasy” ok. 0,7% wartości swojego FF (ustalonego na 31 grudnia poprzedniego roku). Ta suma w danym roku będzie dzielona na faktyczną liczbę scholastyków w całej Konferencji, a potem takie „stypendium” na scholastyka zostanie przekazane Prowincjom na ich wydatki formacyjne. W większości przypadków nie będzie to wystarczająca kwota, by pokryć wszystkie wydatki. Pozostałe zatem koszty powinny być dalej pozyskiwane dla własnych FF Prowincji i z nich wydatkowane na pokrycie wszystkich potrzeb formacji. Ważnym elementem tego mechanizmu jest to, że każdy w nim uczestniczy dodając coś od siebie i uzyskując proporcjonalnie do ilości osób w formacji. Mechanizm ten nie zwalnia jednak z konieczności pozyskiwania funduszy na formację Naszych w ramach Prowincji. Mechanizm zacznie działać od 2014 r.

Fundusz Zdrowotny (Arca Praevisionis)

Wydatki Funduszu Zdrowotnego (FZ) w 2013 r. przedstawiały się następująco: na utrzymanie naszych chorych oraz infirmerii w Starej Wsi i w Krakowie przeznaczyliśmy ok. 400 tys. zł, koszty dodatkowego ubezpieczenia na życie dla Naszych między 46. a 77. rokiem życia to około 110 tys. zł. Prowincjał zaaprobował założenia rozdziału funduszy Prowincji, w ramach których z kontrybucji wspólnot i dzieł 300 tys. zostało przeznaczone na FZ. Pozostała suma została sfinansowana ze zwrotu z dodatkowego ubezpieczenia oraz z przy­chodów FZ Prowincji, który jest tworzony od 2012 r.

Obie infirmerie – w Krakowie i Starej Wsi – funkcjonują dobrze, zapewniając naszym starszym i chorym fachową opiekę i godne warunki. Warto tutaj wspomnieć o wielkiej pracy dla nas w infirmerii krakowskiej s. Renaty i p. Lidii, i innych pań w zależności od potrzeb. Chciałbym też podziękować wspólnocie Kolegium w Krakowie i scholastykom za obecność przy naszych starszych i chorych współbraciach. Chorzy współbracia w Starej Wsi nie przenosili się do pokojów nowej infirmerii. Chcieli pozostać w swoich dotychczasowych. Tam są otoczeni fachową opieką p. pielęgniarki – Zofii. Tutaj także jesteśmy wdzięczni całej wspólnocie Kolegium i nowicju­szom za obecność i opiekę nad naszymi starszymi i chorymi.