Ekonomiczne podsumowanie roku 2013 – część I

 

Fundusz Apostolski (Arca Operum Apostolicorum)

Miniony rok był drugim z kolei, w którym wprowadzaliśmy w życie mikro-projekty. Niektóre z nich nie są wcale takie „mikro”. Tym niemniej dofinansowanie naszych dzieł apostolskich w ten sposób wydaje się coraz bardziej wrastać w naszą rzeczywistość.

W tym roku także przeznaczyliśmy na ten cel ok. 300 tys. zł. System wniosków przyjął się dobrze. W miarę sprawnie działała też procedura weryfikacji i oceny zgłaszanych wniosków.

W minionym, 2013 roku do Prowincjała zostało złożonych 47 wniosków, prawie dwa razy więcej niż w 2012 r. Podobnie, jak w zeszłym roku dotyczyły one akcji wakacyjnych, ale też różnych wydarzeń kulturalnych. Prowincja dofinansowała te działania kwotą ok. 288 tys. zł., co stanowiło 23% całkowitych kosztów wykazywanych we wnioskach.

Doświadczenie tych mikro-projektów jest bardzo pozytywne. Wpływa mobilizująco nie tylko na naszych, którzy organizują te wydarzenia, ale także łączy je jeszcze ściślej z pa­rafiami czy dziełami, które stoją za nimi. Ta praktyka będzie na pewno kontynuowana.

Fundusz Inwestycyjny (Arca Fundationum)

Fundusz Inwestycyjny (FI) Prowincji bazuje także na decyzji Prowincjała, który corocznie przeznacza na ten cel jakąś sumę. W 2013 r. na „małe inwestycje”, w które zaangażowana była Prowincja, przeznaczone zostało ok. 400 tys. zł.

Oprócz drobniejszych projektów „inwestycyjnych” (Opole, Gliwice, Kraków Mały Rynek, Kraków Kolegium i WAJ), na które przeznaczyliśmy ok. 100 tys. zł., trzeba wspomnieć o kilku innych.

Kontynuujemy zaangażowanie w Kolegium w Starej Wsi. Na projekt, który został już zakończony, i pewnie niektórzy o nim już zapomnieli, systematycznie spłacamy „wewnętrzną pożyczkę”. Na to przeznaczamy ok. 144 tys. zł. z FI.

Prowincja zaangażowana była także w 2013 r. we wsparcie remontu KOSTKI w Kra­kowie. Choć było to mniej z FI niż rok wcześniej, to jednak przeznaczyliśmy na ten cel ok. 150 tys. zł.

Fundusz Administracyjny

Koszty administracji Prowincji w 2013 r. wyniosły ok. 700 tys. zł. Pieniądze na funkcjonowanie kurii pochodzą zasadniczo z kontrybucji oraz z honorariów autorskich i da­rowizn za pracę kurialistów. Fundusz Administracyjny (FA) pokrywa koszty zatrudnienia osób w ekonomacie, w archiwum, muzeum w Starej Wsi. FA pokrywa także koszty utrzymania ekipy kurii (utrzymanie, ubranie, wydatki osobiste), koszty administracyjne (utrzymanie biur kurii, poczta, wszelkie opłaty administracyjne), utrzymuje lub dofinansowuje utrzymanie dzieł Prowincji (Referat Misyjny, Apostolstwo Modlitwy, Delegat ds. szkół, Dyrektor Bursy w Nowym Sączu – do rozpoczęcia przez nią działalności) lub niektórych dzieł, jak Theotokos, DAS. Pozostałe koszty to ewentualny rozwój, doposażenie, nowy sprzęt.

Dużym wydatkiem w minionym roku były koszta obsługi prawnej procesu o odzy­skanie Sobótki, które musieliśmy ponieść.

Kolejnym wydatkiem administracyjnym – jeśli tak można powiedzieć – było sfinan­so­wanie remontu tarasu nad Archiwum na Małym Rynku. Okazało się, że remonty tego tarasu przeprowadzone kilka lat temu nie zdały egzaminu i taras zaczął przeciekać, zagrażając zbiorom i stając się niebezpiecznym, ponieważ gzyms był już do tego stopnia zniszczony, że zaczęły odpadać jego kawałki. Taras został wyremontowany w nowej technologii, odnowiony został gzyms. Całość prac kosztowała nas ok. 100 tys. zł. Mając zabezpieczony taras, możemy się zabrać za doprowadzenie do końca prac odnowienia i przy­stosowania do nowych potrzeb pomieszczeń Archiwum.