Ekonomiczne podsumowanie roku 2012 w Prowincji – fundusz apostolski

Fundusz Apostolski (Arca Operum Apostolicorum)

Wydaje się, że nowością wprowadzoną do naszych działań finansowych w 2012 r. było przeznaczenie ok. 300 tys. PLN na dofinansowanie bezpośrednich działań duszpasterskich naszych dzieł, czy poszczególnych inicjatyw naszych. Wdrożony został specjalny tryb aplikowania i przydzielania tych funduszy w ramach Prowincji. Przygotowane zostały odpowiednie formularze. Trzeba powiedzieć, że ten sposób procedowania został dobrze przyjęty i choć czasami może się wydawać zbyt sformalizowany, to jednak ma swoje pozytywy, bo wdraża w systematyczność, jest bardziej konkretny i uczy tego, co jest wkładem św. Ignacego we współczesne systemy zarządzania, a mianowicie: stawiać sobie jasne i realistyczne cele, rozeznawać metody działania, ocenić osiągnięte rezultaty, znaleźć mocne punkty i je kontynuować oraz słabe i postanowić je poprawić na przyszłość, czyli rozliczyć się z działań.

W ramach naszych działań w 2012 r. zostało złożonych do Prowincjała 29 wniosków na działania duszpasterskie. Większość z nich dotyczyła wakacyjnych akcji duszpasterskich, obozów dziecięcych i młodzieżowych, rekolekcji, IDM, JDM. Były też wydarzenia społeczno-kulturalne, koncerty w Krakowie czy Opolu, i inne działania duszpasterskie. Prowincja dofinansowała te działania kwotą 270 tys. PLN, co stanowi ok. 20% rzeczywistych kosztów tych działań. Z założenia chcieliśmy finansować z Prowincji do 1/3 kosztów projektów i niektóre w takiej wysokości były dofinansowane. W innych stopień dofinansowania był mniejszy, gdyż wkład dzieła był większy, albo pieniądze pozyskane od Benefaktorów czy instytucji publicznych były większe, wiec wystarczała mniejsza dotacja ze strony Prowincji.

Środki przeznaczone na działanie Funduszu Apostolskiego pochodziły z dofinansowania przez Prowincję tej arki. Nie mamy bowiem stałej arki dzieł, która generowałaby dochody na takie działania. Tym niemniej, doświadczenie minionego roku napawa optymizmem i będzie kontynuowane w bardzo podobnej formie w obecnym, 2013 roku.